หัวข้อ หลักฐานองค์ประกอบที่1แผนกลยุทธ์

หัวข้อ หลักฐานองค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

หัวข้อ หลักฐานองค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ

หัวข้อ หลักฐานองค์ประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ

หัวข้อ หลักฐานองค์ประกอบที่ 5 การดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ